Opłaty środowiskowe - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Opłaty środowiskowe

Usługi księgowe > Usługi dodatkowe


Nasze biuro wdrożyło nową usługę:
· naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej oraz
· przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy, bo prawie każdy przedsiębiorca użytkuje samochody firmowe czy korzysta z pieca gazowego. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki.
W związku z tym przedsiębiorca ma obowiązek przekazać dwa razy w roku, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stosowne sprawozdanie.
Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy.
Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 400 zł za pół roku. Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.
W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
Więcej szczegółowych informacji: http://www.bip.umww.pl/portal


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego