Kadry i płace - FK Service

Idź do spisu treści

Menu główne

Kadry i płace

Usługi księgowe


W zakresie kadr i płac świadczymy między innymi następujące usługi:

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

 • Przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)

 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych ( kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne)


Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników

 • Sporządzenie listy płac

 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych


Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców

 • Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło

 • Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów


Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS

 • Sporządzanie deklaracji ZUS z wykorzystaniem programu Płatnik

 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

 • Przygotowywanie raportów RMUA

 • Przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS

 • Sporządzenie wyliczeń kapitału początkowego


Prowadzenie dokumentacji PFRON

Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych

Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)

Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczychWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego